Hund Shape Katze Shape Hund Shape Gold Katze Shape Gold

Privacybescherming


INLEIDING

Wij, MultiFit Tiernahrungs GmbH, als aanbieder van het online(no webshop) aanbod, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van het online aanbod. Onze contactgegevens vindt u in het impressum van het online aanbod, de contactpersonen voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens worden in deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemd.

Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus --> ernstig. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de inhoud van deze verklaring inzake gegevensbescherming en de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale bepalingen inzake gegevensbescherming.

Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij u informeren in welke mate en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt in verband met het gebruik van het online aanbod.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens wil zeggen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Informatie die niet in verband kan worden gebracht met uw identiteit (zoals statistische gegevens, bijvoorbeeld het aantal gebruikers van de online dienst) valt niet onder persoonsgegevens.

U kunt gebruik maken van ons online aanbod zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Wij verzamelen dan uitsluitend algemene informatie over uw bezoek aan onze website. Voor sommige van de aangeboden diensten worden echter uw persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden dan door ons uitsluitend verwerkt voor het gebruik van deze online dienst, in het bijzonder om de gevraagde informatie te verstrekken. Bij de verzameling van persoonsgegevens moeten alleen de absoluut noodzakelijke gegevens verplicht worden opgegeven. Daarnaast is het mogelijk om aanvullende gegevens op te geven, die op vrijwillige basis kan worden verstrekt. Wij wijzen er telkens op of het gaat om verplichte velden of vrijwillige gegevens. Wij informeren u over de concrete details in het betreffende deel van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Een geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens vindt niet plaats in verband met het gebruik van ons online aanbod.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden door ons opgeslagen op speciaal beveiligde servers binnen de Europese Unie. Deze worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Uitsluitend enkele geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn verantwoordelijk voor de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. Ondanks regelmatige controles is volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk. 

Uw persoonsgegevens worden in versleutelde vorm via het internet verzonden. We gebruiken TLS-versleuteling (Transport Layer Security) voor de gegevensoverdracht.

DOORGEVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DERDEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om de door u gevraagde diensten te leveren. Voor zover wij in het kader van de dienstverlening gebruik maken van externe dienstverleners, hebben zij ook uitsluitend toegang tot de gegevens voor het verlenen van diensten. Door middel van technische en organisatorische maatregelen zorgen wij voor de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en verplichten wij onze externe dienstverleners om deze na te leven.

Bovendien geven wij de gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven als u zelf heeft ingestemd met de doorgifte van de gegevens of als wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Dit kan met name inhouden dat informatie wordt verstrekt met het oog op strafvervolging, het voorkomen van gevaar of de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. 

RECHTSGRONDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Voor zover wij toestemming krijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een contractuele relatie met u, geldt artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking van gegevens.

Bovendien kan artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG als rechtsgrond voor gegevensverwerking worden beschouwd indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden niet nopen tot bescherming van persoonsgegevens.

In het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming wijzen wij u altijd op de rechtsgrond waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

GEGEVENSWISSING EN OPSLAGTERMIJN

Wij wissen resp. blokkeren uw persoonsgegevens wanneer het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan echter ook plaatsvinden als de wettelijke voorschriften waaraan wij onderworpen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen, hierin voorzien. In een dergelijk geval wissen resp. blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de betreffende vereisten.

GEBRUIK VAN ONS ONLINE AANBOD

INFORMATIE OVER UW COMPUTER

Telkens als u gebruik maakt van onze online diensten, verzamelen wij onafhankelijk van uw registratie de volgende informatie over uw computer: het IP-adres van uw computer, het verzoek van uw browser en het tijdstip van deze aanvraag. Daarnaast worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens geregistreerd als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versie-informatie over de browser en het besturingssysteem van de computer. We leggen ook vast vanaf welke website u ons online aanbod heeft geopend. Het IP-adres van uw computer wordt gedurende 7 dagen opgeslagen en vervolgens gewist.

Wij gebruiken deze gegevens voor de werking van het online aanbod, in het bijzonder om fouten te detecteren en te elimineren, om de gebruiksintensiteit van hert online aanbod te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. Tot deze doeleinden behoren ook onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van gegevens in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, dat de rechtsgrond voor deze verwerking vormt.

GEBRUIK VAN COOKIES

 Zoals op veel websites worden cookies gebruikt voor ons online aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons online aanbod via uw browser. Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein van waaruit het cookiebestand werd verzonden, informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatiecode.

 Cookies stellen ons in staat om uw computer te herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar te stellen. Cookies helpen ons om ons online aanbod te verbeteren en u een betere en persoonlijkere service te bieden. Hierin komt ook ons gerechtvaardigde belang bij gegevensverwerking in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG naar voren.

De door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die na afloop van de browsersessie automatisch worden verwijderd. Af en toe kunnen ook cookies met een langere opslagtermijn worden gebruikt, zodat er bij een volgend bezoek aan ons online aanbod opnieuw rekening gehouden kan worden met uw standaardinstellingen en voorkeuren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er cookies worden verzonden. Het is ook mogelijk om via de browserinstellingen handmatig cookies te verwijderen die al zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat u mogelijk slechts in beperkte mate of helemaal niet van ons online aanbod gebruik kunt maken als u weigert om cookies op te slaan of als u noodzakelijke cookies verwijdert.

TECHNISCH NOODZAKELIJKE COOKIES

Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk om u in staat te stellen gebruik te maken van ons online aanbod. Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

-        Taalinstellingen

-        Inhoud van het bestelformulier (bestellen van een gratis proefexemplaar)

Cookies stellen ons in staat om uw computer te herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar te stellen. Cookies helpen ons om ons online aanbod te verbeteren en u een betere en gebruiksvriendelijke service te bieden. Het gebruik van cookies is ook noodzakelijk om het gebruik van ons online aanbod voor u gemakkelijker te maken. Sommige functies kunnen u alleen worden aangeboden door het gebruik van cookies. Dit betreft de zoekfunctie, het contactformulier, het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief, het registratieformulier, het formulier voor wedstrijden, het sollicitatieformulier, bestellingen, de klantenaccount en het winkelwagentje. Dit vormt voor ons ook een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

ANALYSECOOKIES

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies die ons in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren, de zogenaamde analysecookies. Uw met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van ons online aanbod en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren. Anderzijds gebruiken we deze cookies eveneens om het bereik en de vindbaarheid van ons online aanbod te controleren en te verbeteren. Deze doelstellingen vormen ook een gerechtvaardigd belang in de zin van de rechtsgrond voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wij gebruiken de volgende programma's om het gedrag van de gebruiker te analyseren voor de bovengenoemde doeleinden. Deze programma's maken op hun beurt gebruik van cookies zoals uitgelegd.

ANALYSECOOKIES

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies die ons in staat stellen om uw gebruikersgedrag te analyseren, de zogenaamde analysecookies. Uw met behulp van cookies verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is om de gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van ons online aanbod en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren. Anderzijds gebruiken we deze cookies eveneens om het bereik en de vindbaarheid van ons online aanbod te controleren en te verbeteren. Deze doelstellingen vormen ook een gerechtvaardigd belang in de zin van de rechtsgrond voor de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wij gebruiken de volgende programma's om het gedrag van de gebruiker te analyseren voor de bovengenoemde doeleinden. Deze programma's maken op hun beurt gebruik van cookies zoals uitgelegd.

Adobe Analytics 

Naast Google Analytics wordt ook Adobe Analytics gebruikt. De gegevens worden in dezelfde mate en volgens dezelfde procedure opgeslagen als bij Google Analytics. Gegevens over het gedrag van de gebruiker - o.a. herkomst en paginaweergaves - worden opgeslagen. Bovendien worden gegevens zoals geslacht, geboortejaar of postcode in anonieme vorm verzameld, zonder dat er conclusies over u als persoon kunnen worden getrokken. Deze gegevens kunnen niet met uw persoonsgegevens (naam of adres) samengevoegd worden. Bovendien verwerkt Adobe Systems uw IP-adres niet: dit wordt alleen in verkorte vorm opgeslagen. De verzamelde informatie wordt door Adobe Systems opgeslagen binnen de Europese Unie. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verzamelen en opslaan van informatie over u door Adobe Systems op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Adobe Systems alsmede de verklaring inzake gegevensbescherming vindt u op http://www.adobe.com/de/privacy.html. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gebruiksgegevens en het aanmaken van dergelijke pseudonieme gebruikersprofielen (opt-out). U kunt uw bezwaar uiten via de opt-out website van Adobe. Voor informatie over de functionaliteit van Adobe Analytics cookies en de opt-out optie, klikt u op de volgende link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

In 2013 testte het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) (Beierse overheidsinstantie voor toezicht op gegevensbescherming) het gebruik van Adobe Analytics. De resultaten van de test - de toepassing die voldoet aan de gegevensbescherming, werd bevestigd in het testrapport - dit rapport van het BayLDA is hier beschikbaar: https://www.lda.bayern.de/media/info_adobe_analytics.pdf

Wij zijn van mening dat vanwege de genomen beschermingsmaatregelen (anonimisering en de mogelijkheid van bezwaar) de gegevensverwerking voor de optimalisering van ons online aanbod als een gerechtvaardigd belang in de gegevensverwerking in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG moet worden beschouwd.

GEBRUIK VAN ADOBE TARGET

In Adobe Target worden de gegevens analoog opgeslagen. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij Adobe Analytics (hoewel de hoeveelheid opgeslagen gegevens aanzienlijk kleiner is).

 

RETARGETING EN REMARKETING

Retargeting resp. remarketing verwijst naar technologieën waarbij gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, ook na het verlaten van die website nog passende reclame te zien krijgen. Hiervoor is het noodzakelijk om internetgebruikers buiten de eigen website te herkennen, waar cookies van de betreffende serviceprovider voor worden gebruikt. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Het gaat om gepersonaliseerde reclame, aangepast aan de behoeften van individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker naast herkend ook nog geïdentificeerd wordt. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting resp. remarketing worden daarom niet samengevoegd met andere gegevens.

Wij gebruiken dergelijke technologieën om advertenties op het internet te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties maken wij gebruik van derde aanbieders. U kunt meer te weten komen over het type en de omvang van de gegevensverwerking van de afzonderlijke aanbieders en voor elke aanbieder afzonderlijk beslissen of u bezwaar maakt tegen het gebruik van de betreffende technologie. Als de technologie gebaseerd is op het gebruik van cookies, dan kunt u ook de betreffende cookies verwijderen of de opslag van cookies helemaal deactiveren.

QDivision                Verklaring inzake gegevensbescherming                            Opt-out

Google                     Verklaring inzake gegevensbescherming                            Opt-out

Facebook                Verklaring inzake gegevensbescherming                            Opt-out

Adobe                      Verklaring inzake gegevensbescherming                            Opt-out

Het plaatsen van reclame en de controle op het succes van de reclame is ons gerechtvaardigde belang voor gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

VERWERKING VAN BESTELLINGEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor bestellingen binnen ons bedrijf en de aan ons gelieerde bedrijven en bij het bedrijf dat belast is met de verwerking van de bestellingen.

OPSLAG EN GEGEVENSOVERDRACHT BIJ BESTELLINGEN

Voor de verwerking van de bestelling werken we samen met verschillende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de betalingsverwerking en logistiek. Wij zorgen ervoor dat onze partners ook voldoen aan de bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij geven bijvoorbeeld uw adresgegevens (naam en adres) door aan het betreffende transportbedrijf dat de bestelde producten bij u aflevert. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Na het bestelproces sturen wij uw e-mailadres naar onze verwerker Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn (Duitsland), die u namens ons een e-mail stuurt voor productevaluatie.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor het nakomen van postcontractuele verplichtingen en in het kader van in handels- of belastingrecht vastgelegde bewaartermijnen gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. In de regel bedraagt deze bewaartermijn 10 jaar vanaf het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

WEDSTRIJDEN

Om te zorgen dat u kunt deelnemen aan een wedstrijd vragen wij om persoonsgegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om u op de hoogte te brengen als u iets gewonnen hebt. In het kader van de registratie voor een wedstrijd vragen wij uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. De rechtsgrond voor gegevensverwerking is derhalve artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a) van de AVG.

COMMUNICATIE MET ONS

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier in ons online aanbod.

CONTACTFORMULIER

Als u gebruik wilt maken van het contactformulier in ons online aanbod, dan verzamelen wij de persoonsgegevens die u in het contactformulier invult, in het bijzonder uw naam en e-mailadres. We slaan ook het IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de gegevens die via het contactformulier worden doorgegeven uitsluitend om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.

U kunt zelf bepalen welke gegevens u ons toestuurt via het contactformulier. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG.

Nadat wij de zaak hebben verwerkt, worden de gegevens bewaard voor eventuele vragen . U kunt te allen tijde verzoeken om wissing van de gegevens. Als u hiertoe niet verzoekt, worden de gegevens gewist nadat de zaak volledig is afgehandeld; de wettelijke opslagverplichtingen blijven in elk geval onaangetast.

SOCIALE MEDIA

In ons online aanbod vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Instagram, het carrièrenetwerk LinkedIn en YouTube. U herkent de links aan het desbetreffende logo van de aanbieders.

Door op de links te klikken, worden de betreffende socialemediapagina's geopend. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is niet van toepassing op deze pagina's. Voor meer informatie over de voor deze pagina's geldende bepalingen verwijzen wij u naar de desbetreffende verklaringen inzake gegevensbescherming van de afzonderlijke aanbieders. Deze vindt u hier:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=deEr worden geen persoonsgegevens aan de betreffende aanbieders doorgegeven voordat de betreffende links worden opgeroepen. Als u de gelinkte pagina opent, dan is dit tevens de basis voor de verwerking van de gegevens door de desbetreffende aanbieders.

UW RECHTEN EN UW CONTACTPERSOON

Wij hechten er veel belang aan om de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk uit te leggen en u te informeren over uw rechten. Als u nadere informatie wenst of uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen zodat wij uw verzoek kunnen behandelen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U hebt uitgebreide rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Allereerst hebt u een uitgebreid recht van inzage en kunt u, indien nodig, rectificatie en/of wissing resp. blokkering van uw persoonsgegevens eisen. U kunt ook om een beperking van de verwerking verzoeken en hebt het recht om bezwaar aan te tekenen. Met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt, hebt u ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen en/of meer informatie wenst, neem dan contact op met onze klantenservice. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

INTREKKEN VAN DE TOESTEMMING EN BEZWAAR MAKEN

Zodra u uw toestemming hebt gegeven, dan staat het u vrij om deze te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze klantenservice of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens niet gebaseerd is op toestemming, maar op een andere rechtsgrond, dan kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar leidt tot een controle en, indien nodig, beëindiging van de gegevensverwerking. U wordt op de hoogte gesteld van het resultaat van de controle en ontvangt van ons - voor zover de gegevensverwerking wordt voortgezet - meer informatie over de redenen waarom de gegevensverwerking is toegestaan.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN CONTACT OPNEMEN

Wij hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ons ondersteunt bij kwesties op het gebied van gegevensbescherming. U kunt direct contact met hem/haar opnemen. Onze functionaris voor gegevensbescherming en zijn team beantwoorden graag al uw vragen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Zij verstrekken ook graag verdere informatie over gegevensbescherming:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.

c/o BRANDI Rechtsanwälte

Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld (Duitsland)

Telefoon: +49 (0)521 / 96535-812

E-mail: privacy@fressnapf.com

Als u onze functionaris voor gegevensbescherming persoonlijk per e-mail wilt benaderen, dan is dat mogelijk via het e-mailadres sebastian.meyer@brandi.net.

KLACHTEN

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming of de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de zaak dan beoordelen en u op de hoogte brengen van de uitkomst van de beoordeling. Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

MEER INFORMATIE EN WIJZIGINGEN.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Ons online aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn meestal als zodanig gekenmerkt. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de gelinkte websites voldoen aan de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij raden u daarom aan om ook op deze andere websites informatie in te winnen over de desbetreffende verklaringen inzake gegevensbescherming.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

De status van deze verklaring inzake gegevensbescherming wordt gekenmerkt door de datum (hieronder). Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen met werking voor de toekomst. Een wijziging wordt in het bijzonder doorgevoerd in het geval van technische aanpassingen van het online aanbod of in het geval van wijzigingen in de bepalingen inzake gegevensbescherming. De actuele versie van de verklaring inzake gegevensbescherming is altijd direct toegankelijk via het online aanbod. Wij raden u aan regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Status van deze verklaring inzake gegevensbescherming: mei 2018